Ergonomiczne stanowiska pracy poprawiające zdrowie pracowników

ARBENA Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pod nazwą: „Ergonomiczne stanowiska pracy poprawiające zdrowie pracowników”

 

Opis projektu

Projekt obejmuje doposażenie stanowisk w sprzęt poprawiający ergonomię pracy i pozwala na znaczne zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z pracą. Pracownicy odbędą szkolenia, dzięki którym będzie można zredukować narażenie na negatywne czynniki zdrowotne w ramach pracy i dzięki którym pracownicy dowiedzą się jak pracować, by narażać na nie swój organizm w jak najmniejszym stopniu. Program wpłynie pozytywnie na zarówno na samopoczucie pracowników jak i ich ogólny stan zdrowia.

 

Zakładane efekty

Udział w szkoleniu z zakresu ergonomii zwiększy zakres wiedzy pracowników na temat chorób i dolegliwości, które mogą pojawić się w związku z wykonywaną przez nich pracą, a także pozwoli na ich uniknięcie lub radzenie sobie z nimi kiedy już wystąpią.

Doposażenie stanowisk pracy będzie miało pozytywny wpływ na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Zaplanowane w projekcie wydatki wynikają z analizy czynników zdrowotnych przeprowadzonej w spółce Arbena. Zakupione w ramach projektu produkty wyposażenia oraz urządzenia  są sprzętami ponadstandardowymi, które zapewnią jeszcze lepsze warunki pracy, które pozytywnie wpłyną na efektywność i jakość wykonywanej pracy.

Tytuł projektuErgonomiczne stanowiska pracy poprawiające zdrowie pracowników
Oś priorytetowaVIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie8.3

Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałanie8.3.2

Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Kwota dofinansowania88 275,12 PLN
Okres realizacji01.09.2023 – 30.11.2023