Polityka prywatności

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Arbena Sp. z. o.o. z siedzibą przy ul. Harcerzy Buchalików 27, 44-240 Żory

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej „Dane”) przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest ARBENA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Harcerzy Buchalików 27, 44-240 Żory, zwana dalej Administratorem lub ARBENA.

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Jak przetwarzamy Dane?

ARBENA dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Kiedy przetwarzamy Dane?

Dane przetwarzamy w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. skierowania zapytania/oferty mailowo, poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.arbena.pl oraz www.jourdain.pl, poprzez serwis internetowy facebook.com bądź telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, kiedy reprezentujemy Państwa w sprawach objętych zawartymi między nami zamówieniami lub zleceniami, ale także wtedy, gdy pozyskaliśmy Państwa Dane z innych źródeł (np. od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem / klientem).

Korzystamy z narzędzi analitycznych, które umożliwiają śledzenie zachowań użytkowników w obrębie naszej strony internetowej. Narzędzia te korzystają z plików cookies. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie. Dane te nie umożliwiają zidentyfikowania osoby, która korzysta ze strony.

Podpisanie umowy, zamówienia, przesłanie zapytania ofertowego, prowadzenie korespondencji w formie tradycyjnej, za pomocą poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji elektronicznej bądź inna forma nawiązania kontaktu w celach związanych z działalnością firmy ARBENA jest równoznaczna z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzanie Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem.

Jakie Dane przetwarzamy w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

Jako Administrator przetwarzamy Dane naszych partnerów biznesowych (inwestorów, podwykonawców, kontrahentów), ich pracowników / współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej oraz spotkań bezpośrednich.

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

Powyższe Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców, zleceniodawców, pracowników.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem przetwarzamy Dane w następujących celach:

 • nawiązania współpracy;
 • zawarcia i wykonywania umowy;
 • rozliczenia umów;
 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji/ kontaktu w tym zakresie;
 • marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług firmy ARBENA;
 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń;
 • realizacji zawartych umów.

Podstawą przetwarzania Danych przez firmę ARBENA jest:

 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane dotyczą;
 • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji lub innych działań wynikających z zawartej umowy.

Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. minimum przez okres 6 lat w celu wypełnienia obowiązku prawnego (ustawa o podatku od towarów i usług oraz ordynacja podatkowa).

Dane osób, które skontaktowały się z firmą ARBENA, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane, naszym partnerom biznesowym (np. inwestorom i podwykonawcom w ramach współpracy przy danym projekcie / inwestycji) oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy, usług IT i marketingu.

Czy Państwa Dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, firma ARBENA podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

 • stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub
 • transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. W takim przypadku przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń.

Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopii;
 • żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych;
 • przenoszenia Danych do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).

Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Mogą Państwo skontaktować się z przedstawicielem Administratora danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego, który znajduje się pod adresem: www.arbena.pl/kontakt, a także pisząc wiadomość e-mail na adres kontakt@arbena.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 573 000 848.

Adres do korespondencji: ul. Harcerzy Buchalików 27, 44-240 Żory