Klauzula informacyjna – rekrutacja

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KANDYDATÓW DO PRACY

1. Administratorem Państwa danych jest ARBENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Harcerzy Buchalików 27, 44-240 Żory, NIP 6511714494, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435185, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 złotych.

2. Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie (adres siedziby jest adresem korespondencyjnym) lub drogą elektroniczną poprzez adres e-mail kontakt@arbena.pl.

3. Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach:
a. prowadzenie procesu rekrutacji, w którym wzięliście Państwo udział;
b. archiwizacja przekazanych przez państwa dokumentów dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych.

4. Przetwarzamy Państwa dane na następujących podstawach prawnych:
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w zakresie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie (w zakresie danych ponad zakres art. 221 § 1 Kodeksu Pracy oraz w zakresie przechowywania danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych).

5. Odbiorcami Państwa danych mogą być następujące podmioty:
a. Podmioty przetwarzające świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie wsparcia IT, wsparcia prawnego, wsparcia księgowego i kadrowego;
b. Dostawcy usług IT w ramach oprogramowania używanego przez Administratora, tacy jak: Google, Microsoft, Pipedrive czy Enova.

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak część dostawców usług czy podmiotów przetwarzających może korzystać z serwerów i usług wsparcia zlokalizowanych w państwach trzecich, w tym przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Administrator dokonuje wyboru takich podmiotów, które zapewniają odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz są wiarygodnymi dostawcami usług na rynku.

7. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, który jest potrzebny dla realizacji celu ich przetwarzania, w tym w przypadkach gdy okres ten jest możliwy do oszacowania:
• przez okres trwania rekrutacji – w razie niezatrudnienia kandydata;
• przez okres trwania rekrutacji + 3 lata – w razie wyrażenia przez kandydata zgody na przechowywanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji;
• 10 lat od ustania zatrudnienia – w razie pozytywnego przejścia procesu rekrutacji;

8. Posiadacie Państwo następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. prawo do przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. c RODO lub gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
c. prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
W razie nieuzasadnionego lub nadmiernego żądania Administrator jest uprawniony do pobrania opłaty uwzględniającej koszty administracyjne udzielenia informacji albo odmowy jej udzielenia. Ponadto realizacja zgłoszonych żądań nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych, za wyjątkiem tych przewidzianych w przepisach prawa pracy, jest co do zasady dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne do prowadzenia rekrutacji.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą podlegały profilowaniu.