Klauzula informacyjna – wykorzystanie wizerunku

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych jest ARBENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Harcerzy Buchalików 27, 44-240 Żory, NIP 6511714494, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435185, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 złotych.
2. Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie (adres siedziby jest adresem korespondencyjnym) lub drogą elektroniczną poprzez adres e-mail kontakt@arbena.pl.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. poprzez publikację zdjęć i filmów na stronie internetowej lub na portalu Facebook, a także poprzez wykorzystywanie zdjęć i filmów w materiałach marketingowych takich jak ulotki, katalogi, banery w prasie i serwisach informacyjnych.
4. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. A RODO, a także art. 81 ustawy o prawach pokrewnych i prawach autorskich.
5. Odbiorcami Państwa danych mogą być odbiorcy naszych działań marketingowych, a także:
a. podmioty przetwarzające świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie wsparcia IT, sprzedaży, marketingu;
b. dostawcy usług IT w ramach oprogramowania używanego przez Administratora.
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak część dostawców usług czy podmiotów przetwarzających może korzystać z serwerów i usług wsparcia zlokalizowanych w państwach trzecich, w tym przede wszystkich w Stanach Zjednoczonych. Administrator dokonuje wyboru takich podmiotów, które zapewniają odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz są wiarygodnymi dostawcami usług na rynku.
7. Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia działań marketingowych z ich wykorzystaniem, a następnie zostaną usunięte. Posiadacie Państwo następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. prawo do przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. c RODO lub gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
c. prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
e. prawo do przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. c RODO lub gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
W razie nieuzasadnionego lub nadmiernego żądania Administrator jest uprawniony do pobrania opłaty uwzględniającej koszty administracyjne udzielenia informacji albo odmowy jej udzielenia. Ponadto realizacja zgłoszonych żądań nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą podlegały profilowaniu.